ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** DOBROČINNÁ AKCIA MLADÝCH KOVÁKOV 7.12.2017 V KOŠICIACH - MÁM ODBORY V KRVI - DARUJ KRV S OZ KOVO *** *** OZ KOVO PODPORUJE ZMENU ZÁKONA V PRÍPLATKOCH, NAVRHOVANÚ POSLANCAMI NR SR ***  *** OZ KOVO ODMIETA NÁVRH PODNIKATEĽSKEJ ALIANCIE SLOVENSKA O ZNIŽOVANÍ ODVODOV ***  *** PREDSEDA OZ KOVO SA NA TLAČOVEJ BESEDE 30.11.2017 VYJADRIL K AVIZOVANÝM ZMENÁM ZVYŠOVANIA PRÍPLATKOV A K VYJADRENIAM PODNIKATEĽSKEJ ALIANCIE SLOVENSKA O ZNIŽOVANÍ DANÍ A ODVODOV ***  *** ZAPOJTE SA DO PETÍCIE NA ZMENU DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU #SkorDoDochodku *** 
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 437721
Dnes: 465
Užívateľov online: 3
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
PLANEO elektro / Quick time 

Novela exekučného poriadku účinná od 01.04.2017 

Medzi najdôležitejšie zmeny v Exekučnom poriadku patrí:

         -   zriadenie výlučnej kauzálnej príslušnosti Okresného súdu Banská Bystrica pre všetky exekučné konania, elektronická komunikácia medzi súdom a súdnym exekútorom a náhodný výber súdneho exekútora s rovnomerným prideľovaním exekučných konaní v územnom obvode krajského súdu.  

          -  zavádza sa aj stanovenie paušálnych nákladov exekúcie a obmedzenie výšky odmeny súdneho exekútora, umožnenie odkladu exekúcie zo sociálnych dôvodov a zastavenie exekúcie v prípade, ak sa v stanovenej lehote exekútorovi nepodarilo zistiť postihnuteľný majetok alebo príjmy. 

 

 • Rýchlejšiu vymožiteľnosť práva má zabezpečiť najmä koncentrácia všetkých exekučných konaní na jedinom exekučnom súde v Banskej Bystrici. Samotný návrh na vykonanie exekúcie spolu so všetkými listinami sa bude po novom podávať priamo na súd elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na stránke ministerstva spravodlivosti. Návrh musí byť autorizovaný zaručeným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliada. Ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže návrh na vykonanie exekúcie podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora.

 • Medzi urýchľovacie prvky má patriť vopred stanovená paušálna odmena a náhrada exekučných trov v prípade zastavenia exekúcie. Tieto trovy platí oprávnený, ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, alebo z dôvodu, pre ktorý prináleží exekútorovi vydať upovedomenie o zastavení exekúcie.

 • Medzi novinky, ktoré majú zrýchliť exekučné konanie patrí aj rozšírenie počtu prípadov, kedy môže byť exekúcia zastavená exekútorom bez potreby schválenia súdom. Nepochybne je pre všetky dotknuté strany lepšie, ak bude môcť exekútor zastaviť exekúciu v prípade zániku oprávneného alebo povinného bez právneho nástupcu, alebo ak oprávnený navrhol zastavenie exekúcie, prípadne nezložil preddavok na nevyhnutné výdavky exekútora. Rovnako nezistenie majetku do 30 mesiacov od začatia exekúcie voči právnickej osobe možno klasifikovať ako opodstatnený dôvod na zastavenie exekúcie (pre takú právnickú osobu, ak je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri, to zároveň znamená zrušenie bez likvidácie a výmaz z obchodného registra po uplynutí 6 mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku).

 • Novým ustanovením je aj ustanovenie § 61n písm. d) EP o zastavení exekúcie vedenej na majetok fyzickej osoby -  exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak  pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.  Ministerstvo odôvodňovalo zavedenie tohto ustanovenia tým, že povinní sú často exekútormi prenasledovaní niekoľko rokov, mnohokrát až do dôchodku. Z pohľadu oprávneného, ktorý sa s dôverou obrátil na justičné orgány a verí vo vymoženie svojho judikovaného nároku, môžu byť exekučné zrážky zo starobného dôchodku jednou z posledných možností, ako dosiahnuť aspoň čiastočné a postupné uspokojenie pohľadávky. Z praxe je známych mnoho prípadov, kedy povinní čeliaci veľkému počtu exekúcií radšej svoj majetok darujú, prípadne sa ho inak formálne zbavia v prospech blízkej osoby v záujme jeho ochrany pred zexekvovaním. Rovnako je u mnohých povinných tendenciou zamestnať sa takpovediac „načierno“,  aby sa zrážkami zo mzdy a z iných príjmov nemohla uspokojiť pohľadávka oprávneného. Ostatná novela Exekučného poriadku preto núti všetkých veriteľov k väčšej opatrnosti už v štádiu vzniku zmluvného vzťahu, ktorý v budúcnosti môže vyústiť do exekúcie.

 • Slovenskou komorou exekútorov dlhodobo presadzované náhodné prideľovanie exekučných konaní v rovnakom počte pre všetkých exekútorov so sídlom v obvode krajského súdu sa začne v praxi realizovať súčasne s možnosťou preloženia exekútorov na vlastnú žiadosť do územného obvodu iného krajského súdu. Zmena sídla exekútora nebude možná zo dňa na deň, ale až od nasledujúceho kalendárneho polroka a ministerstvo si môže vyžiadať stanovisko komory exekútorov. Väčší počet exekúcií budú prideľovať exekútorom zrejme tie krajské súdy, kde má trvalý pobyt, resp. sídlo viac povinných, keďže tieto kritériá sú rozhodujúce pri prideľovaní vecí exekútorom pre územný obvod krajského súdu. 

 • K zrýchleniu exekučného konania jednoznačne prispeje, že exekútor podľa nového § 55 exekučného poriadku dostane od súdu rovno poverenie na vykonanie exekúcie. Odpadne preto doteraz často zdĺhavý proces žiadania o udelenie poverenia a trojstupňová komunikácia medzi súdom, exekútorom a oprávneným o oprave a doplnení návrhu na vykonanie exekúcie.

 • Od účinnosti novely počíta Exekučný poriadok s takým splátkovým kalendárom, ktorý za predpokladu splnenia šiestich podmienok zakotvených v § 61g ods. 2 musí exekútor na žiadosť povinného vždy povoliť. Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, k splátkovému kalendáru je naďalej potrebný súhlas oprávneného.

 • Rozšíria sa tiež možnosti na odklad exekúcie v § 61h Exekučného poriadku a bude presne stanovené, pri ktorých zostane majetok povinného blokovaný a pri ktorých nie. Odkladný účinok nastáva vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ktoré exekútor doručuje účastníkom konania a ďalším dotknutým subjektom.

 • V kontexte uvedených zmien netreba zabudnúť ani na novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa zavádzajú zjednodušené podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu. Fyzické osoby tak budú mať možnosť vyhnúť sa zaplateniu veľkej časti svojich dlhov za zjednodušených podmienok.

 • Exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. 


19.06.2017 Zavrieť článok Monika Benedeková

:

 
           Elektronická petícia 


previous year  previous month december 2017 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Dnes je piatok, 15.12.2017
Meniny má Ivica,
zajtra Albína

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.