ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** POSLANCI BUDÚ HLASOVAŤ O ÚSTAVNOM ZÁKONE O ZASTROPOVANÍ DÔCHODKOVÉHO VEKU V JANUÁRI ***   *** OZ KOVO MÁ POD PETÍCIOU NA VYHLÁSENIE REFERENDA ZA ZASTROPOVANIE VEKU ODCHODU DO DÔCHODKU 227 TISÍC PODPISOV***   ***NOVÝM PREZIDENTOM KOZ SR JE MARIÁN MAGDOŠKO***   *** OZ KOVO POKRAČUJE V ZBERE PODPISOV POD PETÍCIU ZA VYHLÁSENIE REFERENDA K ZASTROPOVANIU DÔCHODKOVÉHO VEKU ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 675837
Dnes: 459
Užívateľov online: 10
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
CK SATUR 
   
AKTUÁLNE Z VYJEDNÁVANIA VYŠŠÍCH KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV 
Na jeseň začal Odborový zväz KOVO s vyjednávaním nových kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS), a to pre tri segmenty - pre sklársky priemysel (pôvodná KZVS platí 30. apríla 2019), pre oblasť verejnej cestnej dopravy (vlani táto KZVS nebola uzavretá) a pre členov Hasičského a záchranného zboru (pôvodná zmluva platí do 31.12.2018).  Zároveň sa v tomto roku vyjednávajú aj štyri nové dodatky ku KZVS strojárskej (platí do 31.12.2019), elektrotechnickej (účinná je do 31.12.2022), hutníckej (platí do 31.3.2020) a KZVS pre oblasť bytového hospodárstva (účinná do 31.12.2020). 


KZVS VO VEREJNEJ CESTNEJ DOPRAVE

Ako už bolo spomenuté, KZVS v tomto segmente pre rok 2018 uzatvorená nebola, nakoľko na základe záverov komisie pre kolektívne vyjednávanie a stretnutia predsedov ZO OZ KOVO pre oblasť verejnej cestnej dopravy sa pozornosť sústredila predovšetkým na kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni, ako aj na prípravu nového návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019-2021. Tento návrh bol zaslaný zamestnávateľskému zväzu dňa 18. júna 2018 a obsahoval návrh na zvýšenie tarifných miezd pre zamestnancov na rok 2019 na úroveň 530,- EUR v prvej tarifnej triede a 1.040,- EUR v poslednej tarifnej triede -  pri týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny.  

Priemerná mzda v roku 2019 by sa tak mala zvýšiť najmenej o percento, ktoré zodpovedá percentuálnemu nárastu minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. Popri návrhu na zvýšenie tarifných a priemerných miezd, boli v ponuke OZ KOVO okrem iného obsiahnuté aj návrhy, týkajúce sa skrátenia týždenného pracovného času, započítavania prestávok do pracovného času, nárok na 1 týždeň dovolenky naviac oproti nároku v zmysle Zákonníka práce, navýšenia tvorby sociálneho fondu, mzdových zvýhodnení za prácu nadčas, prácu v sobotu a nedeľu, nárok na ďalšie teplé jedlo v prípade, ak zamestnanec odpracuje viac ako 11 hodín, nárok na úhradu nákladov súvisiacich so získaním kvalifikačnej karty vodiča a karty vodiča. K predloženému návrhu zaslal zamestnávateľský zväz rozsiahle písomné stanovisko, v ktorom vyjadril nesúhlas s väčšinou predložených zmien. Zásadný nesúhlas vyjadril najmä s navrhovanou výškou miezd a s priemerným rastom miezd, pričom navrhol výšku hodinovej mzdy 3,35 EUR v 6. tarifnej triede (návrh OZ KOVO = 4,55 EUR/hod. v 6 TT). Na tomto stanovisku zamestnávateľský zväz zotrval aj pri 1. kole kolektívneho vyjednávania. OZ KOVO následne predložilo písomné vyjadrenie a kompromisný návrh, ktorý vychádza z minimálnej mzdy pre 1. tarifnú triedu, t.j. 3,19 EUR/hod.. Pre 6. tarifnú triedu návrh predstavuje 4,47 EUR/hod. Druhé kolo kolektívneho vyjednávania by sa malo uskutočniť v polovici decembra 2018.

STROJÁRSKA  KZVS

V rámci kolektívneho vyjednávania v odvetví strojárskeho priemyslu sa podarilo dospieť k vzájomnej dohode o podobe KZVS na roky 2018 – 2019 už po druhom kole kolektívneho vyjednávania, a nová KZVS nadobudla účinnosť dňa 1.2.2018. Zamestnávateľský zväz akceptoval navrhované zmeny v oblasti tarifných miezd, ktoré boli zvýšené v priemere o 5,22% pre rok 2018. Následne OZ KOVO oznámil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvia označené SK NACE 25, 26 a 30 v zmysle novelizovaných ustanovení  zák. č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení (predtým tzv. rozširovanie). Oznámenie MPSVaR bolo uverejnené v Zbierke zákonov dňa 7.8.2018.  

Pre rok 2019 vyjednáva OZ KOVO len mzdovú časť KZVS, pričom predložený návrh dodatku vychádza z minimálnej mzdy na rok 2019, t.j. 520,- EUR v prvej tarifnej triede a 960,- EUR v 12. tarifnej triede. Predložený návrh OZ KOVO predstavuje priemerný nárast o 10,9% voči dohodnutým tarifám pre rok 2018.

ELEKTROTECHNICKÁ  KZVS

Kolektívne vyjednávanie KZVS 2018 – 2022 v odvetví elektrotechnického priemyslu prebehlo rýchlo a konštruktívne. So zástupcami zamestnávateľského zväzu bola dohodnutá stupnica minimálnych mzdových taríf, pričom  1. tarifná trieda bola dohodnutá na úrovni 470,- EUR a posledná na úrovni 790,- EUR, pri týždennom pracovnom čase 37,5 hod. Priemerný nárast tarifných tried je 11,68%.  V novej KZVS okrem mzdovej časti, t.j. minimálnych mzdových taríf a mzdových zvýhodnení v zmysle Zákonníka práce, bolo dohodnuté aj obmedzenie počtu dočasne pridelených zamestnancov, ktorý nesmie presiahnuť 25% všetkých zamestnancov u zamestnávateľa, podmienky poskytovania podnikového štipendia resp. dodatočného motivačného štipendia a taktiež bolo znenie KZVS doplnené o ustanovenia, upravujúce obťažovanie na pracovisku. KZVS elektrotechnická pre roky 2018-2022 nadobudla účinnosť dňa 1.6.2018.

OZ KOVO zároveň podalo oznámenie o reprezentatívnosti KZVS pre oblasť elektrotechnického priemyslu (predtým tzv. rozšírenie) na MPSVaR SR. Vzhľadom na nízky počet zamestnávateľov – členov Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, uvedených v prílohe č. 3 KZVS (iba 6 zamestnávateľov), bude KZVS reprezentatívna iba pre odvetvie označené SK NACE 27.3. Proces  v súčasnosti prebieha. 

V mesiaci október 2018 predložilo OZ KOVO zamestnávateľskému zväzu návrh dodatku ku KZVS, ktorý obsahuje úpravu mzdovej časti na rok 2019 a zosúladenie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu v sobotu alebo  v nedeľu so Zákonníkom práce. Návrh vychádza zo schválenej minimálnej mzdy v roku 2019 a predstavuje 520,- EUR v prvej tarifnej triede a 840,- EUR v 12. tarifnej triede. Priemerné navrhované navýšenie tarifných tried je 11,03% voči roku 2018. Do konca roka 2018 by malo byť zrealizované minimálne prvé kolo kolektívneho vyjednávania.

HUTNÍCKA KZVS

V roku 2018 vyjednávalo OZ KOVO novú KZVS aj pre oblasť hutníckeho a ťažobného priemyslu na roky 2018 – 2020. Návrh OZ KOVO na zvýšenie tarifných miezd v priemere o 8,5 % nebol zo strany zamestnávateľského zväzu akceptovaný a po náročných 3. vyjednávacích kolách sociálni partneri dospeli k dohode o priemernom zvýšení tarifných tried o 5,68%, pričom 1. tarifa bola dohodnutá na úrovni 480,- EUR a posledná tarifa na úrovni 960,- EUR.

Následne Odborový zväz KOVO oznámil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvia označené SK NACE 23.5, 24.1, 24.4, 33.1 a 82.9 v zmysle novelizovaných ustanovení  zák. č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení. Proces aktuálne prebieha.

Pre rok 2019 predložilo OZ KOVO v septembri 2018 Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR návrh Dodatku č. 1, obsahujúci úpravu mzdovej časti, t.j. stupnice minimálnych mzdových taríf. Pri tvorbe návrhu, t.j. navýšenia o 10,9% vyjednávacia komisia zohľadnila zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 o 8,33% a predikciu inflácie NBS vo výške 2,6%. Prvá tarifná trieda je navrhovaná vo výške 531,- EUR a 12. tarifná trieda vo výške 1020,- EUR. Prvé kolo vyjednávania je zvolané na 23. novembra 2018.

KZVS ZAMESTNANCOV BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA

V rámci kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa OZ KOVO predložilo aj návrh KZVS pre oblasť bytového hospodárstva na roky 2018-2020. Odborový zväz KOVO navrhol zvýšenie tarifných miezd zamestnancov priemerne na úrovni 16,56%. Na zasadnutí Valného zhromaždenia zamestnávateľského zväzu bol schválený protinávrh na zvýšenie tarifných miezd v priemere o 10,3%. Tento návrh bol zo strany OZ KOVO akceptovaný. Prvá tarifná trieda bola dohodnutá na úrovni 480,- EUR a posledná na úrovni 839,- EUR, pri týždennom pracovnom čase 37,5 hod. týždenne.

V roku 2019 bude pre oblasť bytového hospodárstva dojednávaná iba mzdová časť. V mesiaci september 2018 zaslalo OZ KOVO návrh zamestnávateľskému zväzu, ktorý predstavoval priemerné zvýšenie tarifných miezd o 8,3%, čo predstavuje percentuálny nárast minimálnej mzdy na rok 2019. Prvá tarifná trieda je navrhovaná na úrovni 520,- EUR a 12. tarifná trieda na úrovni 909,- EUR. Návrh, predložený Združeniu bytového hospodárstva SR (ZBH SR), musí byť predmetom prerokovania na Valnom zhromaždení ZBH, ktoré je plánované na apríl 2019. Až následne, po jeho schválení, bude možné pristúpiť k vyjednávaniu a podpisu Dodatku č. 1 ku KZVS, s predpokladanou účinnosťou od mája 2019.

KZVS ZAMESTNANCOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Odmeňovanie  zamestnancov HaZZ SR upravuje kolektívna zmluva pre zamestnancov, odmeňovaných podľa zák.č. 552/2003 Z.z., na základe ktorej sa v roku 2018 mzdy zamestnancov v HaZZ zvýšili o 4,8%. Avizovaná KZVS pre zamestnancov HaZZ s účinnosťou od 1.1.2019 zabezpečí navýšenie miezd o 10% a nárast o ďalších 10% v roku 2020.    

 


16.11.2018 Zavrieť článok Mgr. Martina Bartovicová

:

 
Petičný hárok na stiahnutie 
Skôr do dôchodku.pdf


previous year  previous month december 2018 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dnes je streda, 19.12.2018
Meniny má Judita,
zajtra Dagmara

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.